Обавештење о обради података о личности

У складу са одредбама члана 15. Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008, 107/2012) ‐ даље: ЗЗПЛ) Битеф театар, Београд, Теразије 29/1 као Руковалац података, пре отпочињања са прикупљањем и даљом обрадом података о личности лица која се пријаве на мејлинг листу, ради добијања информација о представама, ценама и попустима, као и лица која резервишу улазнице преко интернет странице, овим обавештењем упознаје наведена лица са следећим:

1. Обрада података

Руковалац података ће да прикупља и даље обрађује следеће податке о личности лица

 • име и презиме
 • имејл адресу,
 • број телефона – само у случају извршене резервације

Руковалац података ће да врши следеће радње обраде података о личности: прикупљање, бележење, преписивање, обједињавање, обезбеђивање, коришћење, организовање, чување

2. Сврха прикупљања и даље обраде података

Руковалац података ће податке о личности из тачке 1. овог обавештења да обрађује искључиво у сврху информисања о делатности и програму театра и обавештавања о актуелним попустима, куповине улазница преко интернета и изменама у репертоару.

3. Начин коришћења података

Руковалац података ће податке о личности из тачке 1. овог обавештења да прикупља искључиво од лица на које се подаци односе.

4. Корисници података

Корисник података из тачке 1. овог обавештења биће Битеф театар.

5. Правни основ прикупљања и даље обраде података

Руковалац података ће податке о личности из тачке 1. овог обавештења да прикупља од лица на које се подаци односе, на основу пуноважног пристанка тих лица.

6. Право на опозив

Лице које је дало пуноважан пристанак на обраду може свој пуноважан пристанак да опозове. Пуноважан опозив лице може дати писмено или усмено на записник. После опозива пристанка обрада података није дозвољена. У случају опозива, лице које је дало пристанак дужно је да руковаоцу накнади оправдане трошкове и штету, у складу са прописима који уређују одговорност за штету.

7. Права лица у вези са обрадом података

Лице чије податке Руковалац података обрађује има право да захтева од Руковаоца података:

 • да га истинито и потпуно обавести о обради његових података у смислу одредби члана 19. ЗЗПЛ;
 • право на обавештење, увид и/или копију података који се на њега односе, као и права на основу извршеног увида у податке (исправку, допуну, ажурирање, брисање података, као и прекид и привремену обуставу обраде).

Право на брисање података лице има у случају да сврха обраде није јасно одређена и/или да је сврха обраде измењена, а нису испуњени услови за обраду за ту измењену сврху и/или да је сврха обраде остварена, односно подаци више нису потребни за остваривање сврхе; и/или да је начин обраде недозвољен; и/или да податак спада у број и врсту података чија је обрада несразмерна сврси; и/или да је податак нетачан, а не може се путем исправке заменити тачним; и/или да је податак обрађује без пристанка или овлашћења заснованог на закону и у другим случајевима када се обрада не може вршити у складу са одредбама Закона.

8. Недозвољена обрада података

Руковалац података неће вршити обраду података уколико :

 1. физичко лице није дало пристанак за обраду,
 2. у сврху различиту од оне за коју је одређена, без обзира да ли се врши на основу пристанка лица или законског овлашћења за обраду без пристанка, осим ако се врши у сврху прикупљања средстава за хуманитарне потребе из члана 12. тачка 2а) и члана 12а ЗЗПЛ;
 3. сврха обраде није јасно одређена, ако је измењена, недозвољена или већ остварена;
 4. је лице на које се подаци односе одређено или одредиво и након што се оствари сврха обраде;
 5. је начин обраде недозвољен;
 6. је податак који се обрађује непотребан или неподесан за остварење сврхе обраде;
 7. су број или врста података који се обрађују несразмерни сврси обраде;
 8. је податак неистинит и непотпун, односно када није заснован на веродостојном извору или је застарео.

9. Рок чувања података

Руковалац података ће податке о личности из тачке 1. овог обавештења потхранити и чувати до опозива пристанка.

10. Безбедност података

Руковалац података ће у смислу одредби члана 47. ЗЗПЛ да на одговарајући начин заштити податке о личности из тачке 1. овог обавештења од злоупотреба, уништења, губитка, неовлашћених промена или приступа, односно предузеће све неопходне техничке, кадровске и организационе мере заштите података, у складу са утврђеним стандардима и поступцима, а које су потребне да би се подаци заштитили од губитка, уништења, недопуштеног приступа, промене, објављивања и сваке друге злоупотребе, као и да утврде обавезу лица која су запослена на обради, да чувају тајност података.