Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

U skladu sa odredbama člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 107/2012) ‐ dalje: ZZPL) Bitef teatar, Beograd, Terazije 29/1 kao Rukovalac podataka, pre otpočinjanja sa prikupljanjem i daljom obradom podataka o ličnosti lica koja se prijave na mejling listu, radi dobijanja informacija o predstavama, cenama i popustima, kao i lica koja rezervišu ulaznice preko internet stranice, ovim obaveštenjem upoznaje navedena lica sa sledećim:

1. Obrada podataka

Rukovalac podataka će da prikuplja i dalje obrađuje sledeće podatke o ličnosti lica

 • ime i prezime
 • imejl adresu,
 • broj telefona – samo u slučaju izvršene rezervacije

Rukovalac podataka će da vrši sledeće radnje obrade podataka o ličnosti: prikupljanje, beleženje, prepisivanje, objedinjavanje, obezbeđivanje, korišćenje, organizovanje, čuvanje

2. Svrha prikupljanja i dalje obrade podataka

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja da obrađuje isključivo u svrhu informisanja o delatnosti i programu teatra i obaveštavanja o aktuelnim popustima, kupovine ulaznica preko interneta i izmenama u repertoaru.

3. Način korišćenja podataka

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja da prikuplja isključivo od lica na koje se podaci odnose.

4. Korisnici podataka

Korisnik podataka iz tačke 1. ovog obaveštenja biće Bitef teatar.

5. Pravni osnov prikupljanja i dalje obrade podataka

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja da prikuplja od lica na koje se podaci odnose, na osnovu punovažnog pristanka tih lica.

6. Pravo na opoziv

Lice koje je dalo punovažan pristanak na obradu može svoj punovažan pristanak da opozove. Punovažan opoziv lice može dati pismeno ili usmeno na zapisnik. Posle opoziva pristanka obrada podataka nije dozvoljena. U slučaju opoziva, lice koje je dalo pristanak dužno je da rukovaocu naknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.

7. Prava lica u vezi sa obradom podataka

Lice čije podatke Rukovalac podataka obrađuje ima pravo da zahteva od Rukovaoca podataka:

 • da ga istinito i potpuno obavesti o obradi njegovih podataka u smislu odredbi člana 19. ZZPL;
 • pravo na obaveštenje, uvid i/ili kopiju podataka koji se na njega odnose, kao i prava na osnovu izvršenog uvida u podatke (ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade).

Pravo na brisanje podataka lice ima u slučaju da svrha obrade nije jasno određena i/ili da je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu i/ili da je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe; i/ili da je način obrade nedozvoljen; i/ili da podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi; i/ili da je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim; i/ili da je podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.

8. Nedozvoljena obrada podataka

Rukovalac podataka neće vršiti obradu podataka ukoliko :

 1. fizičko lice nije dalo pristanak za obradu,
 2. u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka, osim ako se vrši u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe iz člana 12. tačka 2a) i člana 12a ZZPL;
 3. svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
 4. je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;
 5. je način obrade nedozvoljen;
 6. je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;
 7. su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;
 8. je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

9. Rok čuvanja podataka

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja pothraniti i čuvati do opoziva pristanka.

10. Bezbednost podataka

Rukovalac podataka će u smislu odredbi člana 47. ZZPL da na odgovarajući način zaštiti podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa, odnosno preduzeće sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe, kao i da utvrde obavezu lica koja su zaposlena na obradi, da čuvaju tajnost podataka.